Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"

 

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w mieście Piotrków Trybunalski od września 2006 roku działał Punkt Konsultacyjny „Pomarańczowa Linia” przy ul. Wojska Polskiego 75. Od 2.12.2019 roku rozszerzono działalność na Piotrkowskie Centrum Profilaktyczno– Terapeutyczne Pomarańczowa Linia ul. Konarskiego 2, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Do Centrum mogą się teraz zgłaszać lub być kierowane, młodzież i osoby do 25 r.ż. z problemem uzależnienia jak również rodziny, w których występuje problem uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, internet, komputer)

Jest to miejsce, w którym młodzież lub rodzina może uzyskać pomoc, wsparcie oraz informacje na temat różnych form pomocy jej przysługujących.

Zakres działalności Centrum obejmuje przede wszystkim: bezpłatne udzielanie porad i konsultacji indywidualnych, grupowych, informowanie o specjalistycznych ośrodkach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz  udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

 

ZADANIA :

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
 • Prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Prowadzenie zajęć z rodzicami uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Interwencje terapeutyczno – profilaktyczne wobec młodzieży używającej substancji psychoaktywnych.
 • Udzielanie młodzieży i ich rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych w sprawach uzależnień.
 • Prowadzenie zajęć dla młodzieży z problemem używania narkotyków -program „Fred goes net”
 • Prowadzenie grupy profilaktyczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży do 25 r.ż.
 • Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców.
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców młodzieży z problemami uzależnień.
 • Udzielanie wsparcia młodym osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.
 • Przygotowywanie programów profilaktycznych.
 • Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla pedagogów do spraw uzależnień.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień.

 Zespół składa się z psychologa, psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i profilaktycznej. Celem jest profesjonalna pomoc dzieciom i młodzieży używającej środki psychoaktywne oraz współpraca z rodzicami dzieci, całymi rodzinami, szkołami, placówkami oświatowo -wychowawczymi i opiekuńczymi.

 

FORMY POMOCY :

Prowadzona jest wstępna konsultacja dla osób zgłaszających się do Centrum w celu rozpoznania problemu,a następnie proponowana odpowiednie formy pomocy:

 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia grupowa
 • psychoterapia rodzinna
 • psychoedukacja

Ponadto w godzinach pracy można telefonicznie umówić się na spotkanie ze specjalistą oraz skorzystać z porady lub konsultacji.

 

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOŁACH :

 • prowadzenie edukacji profilaktycznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych poprzez dostarczenie informacji o alkoholu i środkach odurzających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu; wskazywanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi; propagowanie zdrowego stylu życia (uczniowie klas piątych i siódmych oraz uczniowie klas maturalnych)
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach podstawowych z zakresu uzależnień behawioralnych – uzależnienie od komputera (uczniowie klas czwartych i szóstych),
 • spotkania z rodzicami uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu dostarczenia im informacji jak rozpoznawać, reagować i gdzie zwrócić się o pomoc, w sytuacji używania środków psychoaktywnych przez dziecko. 

 

 

Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"