Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"

 

Deklaracja Dostępności Piotrkowskiego Centrum Profilaktyczno-Terapeutycznego Pomarańczowa Linia

Piotrkowskie Centrum Profilaktyczno-Terapeutyczne Pomarańczowa Linia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Piotrkowskiego Centrum Profilaktyczno-Tarapeutycznego Pomarańczowa Linia.

 • Data publikacji strony internetowej: 26.05.2011
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.01.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Zatorska
 • E-mail: pomaranczowa-linia@wp.pl
 • Telefon: 44 645 97 85

44 645 97 86

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator Piotrkowskiego Centrum Profilaktyczno-Terapeutycznego Pomarańczowa Linia,
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Konarskiego 2
 • E-mail: pomaranczowa-linia@wp.pl
 • Telefon: 44 645 97 85
 • 44 645 97 86

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek placówki znajduje się przy ul. Konarskiego 2 w Piotrkowie Trybunalskim.
Jedno wejście od ulicy do lokalu nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Centrum nie posiada windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem.
W centrum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"